Con không thuộc về nơi này

Anh im lặng. “Con không thuộc về nơi này, con cũng không thuộc về nơi linh hồn tổ tiên đã gắn bó xương thịt từ ngàn đời. Con đã tưởng thế mà không phải. Con thấy sợ họ. Con sợ những con người ấy, những đồng bào cùng chung nguồn gốc đã sẵn sàng...

Bao giờ có thời gian

– Trung ương nào? Đây là Cái Bưng. Đất Cái Bưng là của người Cái Bưng. Khi không một ông nào đó lại quyết định vận mệnh của Cái Bưng là sao. Ngày mai tôi phải lên tỉnh. Nếu cần tôi sẽ ra thẳng Hà Nội. Bây giờ không...